Paris

Cháy tại Nhà Thờ Đức Bà Paris – biểu tượng của Pháp